+48 696 383 219

GWARANCJA

Gwarancja VTF3

1. Firma F.H.U. VTF Tomasz Flak (zwana dalej Gwarantem) udziela ochrony gwarancyjnej na swój produkt Generator VTF3 (typ i nr seryjny wyświetlany na wyświetlaczu) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarant zobowiązuję się do usunięcia wad fizycznych produktu lub dostarczenia produktu wolnego od wad w okresie objęcia ochroną gwarancyjną.
3. Nabywca (użytkownik) winien dostarczyć uszkodzony produkt wraz z niniejszym dokumentem gwarancyjnym do siedziby Gwaranta.
4. Gwarant zobowiązuję się do usunięcia wady lub dostarczyć produkt wolny od wad w terminie 30 dni od daty dostarczenia uszkodzonego produktu.
5. Gwarant decyduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji (tj. usunięcia wady lub dostarczenia produktu wolnego od wad).
6. Gwarant po usunięciu wady dostarczy produkt na koszt własny na terenie Polski.
7. Gwarant wyłącza z ochrony gwarancyjnej wady produktu powstałe w wyniku:
- samodzielnych napraw, wymiany podzespołów itp.
- niewłaściwej instalacji produktu
- niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania
- uszkodzenia mechanicznego lub będącego następstwem działania środków chemicznych
- użycia zasilania wewnętrznego lub zewnętrznego niezgodnego z załączonymi podzespołami
- wszelkich prób ingerencji w wewnętrzne podzespoły elektroniczne
8. Zerwanie plomby gwarancyjnej skutkuje utratą gwarancji.
9. Gwarancja obowiązuję na terenie Polski.
10. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia materiałów eksploatacyjnych (tzn. klawiaturym obudowy, przewodów połaczeniowych, elektrod srebrnych, akumulatorów i elektrod silikonowych).
11. Gwarancja ważna poza granicami Polski, jeżeli klient pokryje koszty przesyłek urządzenia Generator VTF3 do Polski i z Polski po naprawie.
12. W przypadku Generatora VTF3 producent wyłącza rękojmię.

Gwarancja pętla indukcyjna

1. Firma F.H.U. VTF Tomasz Flak (zwana dalej Gwarantem) udziela ochrony gwarancyjnej na swój produkt - Urządzenie Indukcyjne - w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarant zobowiązuję się do usunięcia wad fizycznych produktu lub dostarczenia produktu wolnego od wad w okresie objęcia ochroną gwarancyjną.
3. Nabywca (użytkownik) winien dostarczyć uszkodzony produkt wraz z niniejszym dokumentem gwarancyjnym do siedziby Gwaranta.
4. Gwarant zobowiązuję się do usunięcia wady lub dostarczyć produkt wolny od wad w terminie 30 dni od daty dostarczenia uszkodzonego produktu.
5. Gwarant decyduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji (tj. usunięcia wady lub dostarczenia produktu wolnego od wad).
6. Gwarant po usunięciu wady dostarczy produkt na koszt własny.
7. Gwarant wyłącza z ochrony gwarancyjnej wady produktu powstałe w wyniku:
- samodzielnych napraw, wymiany podzespołów itp.
- niewłaściwej instalacji produktu
- niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania
- uszkodzenia mechanicznego lub będącego następstwem działania środków chemicznych
- użycia zasilania wewnętrznego lub zewnętrznego niezgodnego z załączonymi podzespołami
- wszelkich prób ingerencji w wewnętrzne podzespoły elektroniczne
8. Zerwanie plomby gwarancyjnej skutkuje utratą gwarancji.
9. Gwarancja obowiązuję na terenie Polski.
10. Naturalne zurzycie opasek miedzianych i kabli nie podlega gwarancji.
11. W przypadku Urządzenia Indukcyjnego Producent wyłącza rękojmię.
12. Gwarancja ważna poza granicami Polski, jeżeli klient pokryje koszty przesyłek Urządzenia Indukcyjnego do Polski i z Polski po naprawie.